• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Masz pytania dotyczące programu Intern USA? My mamy odpowiedzi!

Odpowiedzi na większość typowych pytań dotyczących programu znajduje się poniżej. Przejrzyj listę pytań w poniższych kategoriach. Oczywiście, jeśli na twoje pytanie nie ma odpowiedzi, skontaktuj się z najbliższym biurem CCUSA.

Wszyscy stażyści CCUSA mogą być sponsorowani tylko w następujących kategoriach zawodowych:
 • Hotelarstwo i turystyka
 • Media informacyjne i komunikacyjne
 • Zarządzanie, biznes, handel i finanse
 • Nauki ścisłe, inżynieria, architektura, matematyka i zawody przemysłowe

Nie możemy sponsorować wizy J-1 Intern w żadnych innych kategoriach i nie możemy zaakceptować aplikacji, które nie pasują wyraźnie do jednej z tych kategorii. Twoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz długoterminowe cele zawodowe powinny wiązać się z oferowanym stażem. Ponadto musisz być obecnie posiadać aktualny status studenta uczelni wyższej (znajdującej się poza terytorium Stanów Zjednoczonych) na kierunku zgodnym ze stażem lub dyplom tej uczelni do 12 miesięcy po obronie (wymagana jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Program stażu będzie wyraźnie obejmował naukę i szkolenie podzielone na etapy. W przypadku 12-miesięcznego stażu powinny odbyć się co najmniej trzy fazy szkolenia. Musi to być ciągłe i ściśle nadzorowane, a także uwzględniać osiąganie konkretnych celów, które będą okresowo oceniane przez CCUSA. Ten program NIE jest programem pracowniczym. Firma przyjmująca na staż musi jasno zdefiniować metody szkolenia.
Program CCUSA Intern USA trwa maksymalnie 12 miesięcy, ale cały ten czas musi być w pełni uzasadniony, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w zaproponowanym przez firmę stażową programie. CCUSA zastrzega sobie prawo do ograniczenia stażu do odpowiedniej ilości czasu, aby osiągnąć wyznaczone cele. Program powinien trwać nie krócej niż 3 miesiące.
Wszyscy potencjalni stażyści muszą pochodzić z kraju, który ma biuro lub przedstawiciela CCUSA. Ubiegając się o opcję Independent, należy podać nam nazwę, adres i wszystkie dane kontaktowe firmy przyjmującej na staż wraz z wnioskiem. Biuro CCUSA w USA skontaktuje się z twoim pracodawcą i przekaże niezbędne formularze zgłoszeniowe oraz wytyczne dotyczące programu szkoleniowego
Zazwyczaj zalecamy WSZYSTKIM uczestnikom powrót do kraju ojczystego i zgłoszenie się na program Intern USA.
Istnieje kilka źródeł, które możesz sprawdzić, aby znaleźć staż w USA. Niektóre z nich są wymienione poniżej:

Książki

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship
W przypadku opcji Indepentent należy odczekać co najmniej 8 tygodni (choć czasem krócej) od momentu złożenia KOMPLETNEGO wniosku. Należy jednak pamiętać, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie firmy stażowej podczas opracowywania planu stażu, który powinien spełniać niezbędne wymogi. Kompletna aplikacja składa się z następujących elementów:

Dokumenty stażystów:

 • Formularz zgłoszeniowy (wypełniany online)
 • Umowa programowa Intern USA (podpisana)
 • 2 referencje Intern USA - nie mogą pochodzić od amerykańskiej firmy oferującej staż
 • CV
 • Potwierdzenie statusu studenta z uczelni, na którą jesteś obecnie zapisany i zaświadczenie o urlopie dziekańskim lub dowód, że ukończyłeś szkołę wyższą w przeciągu 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu stażu (wymagana jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 • Po przyjęciu do programu i zatwierdzeniu stażu konieczne będzie podpisanie formularza DS 7002 (planu stażu).
 • Uiszczenie opłat programowych i opłacenie ubezpieczenia (jeśli firma stażowa nie pokrywa kosztów)

Dokumenty firmy stażowej:

 • Formularz zgłoszeniowy firmy stażowej
 • Podpisane umowa z firmą stażową
 • Kopia licencji biznesowej lub dokumentacja odnawiana co roku
 • Dowód ubezpieczenia od wynagrodzeń pracowników
 • Zatwierdzony plan stażu (DS 7002) podpisany przez stażystę, firmę przyjmującą i CCUSA
Wszystkie opłaty za ten program są wyraźnie określone w Umowie Programowej Intern USA. Uczestnicy płacą opłatę w wysokości 50 USD za rejestrację do programu. Opłata za program jest należna w momencie składania wniosku (jeśli firma stażowa nie zgodziła się na pokrycie tych opłat). Po przyjęciu do programu należna jest opłata ubezpieczenia (obowiązkowo o ile firma stażowa nie zgodziła się na pokrycie tych opłat). Będziesz zobowiązany do opłacenia ubezpieczenia z góry za liczbę miesięcy uczestnictwa w programie stażowym. Ponadto obowiązuje opłata SEVIS (system monitorujący uczestników wymiany), a ambasada USA pobiera opłatę za proces wizowy w wysokości 160USD. Wszystkie koszty podróży ponosi stażysta. Opłaty obejmują proces składania wniosku, wskazówki podczas opracowywania i zatwierdzania planu stażu, pomoc w procesie wizowym, w tym wydanie formularza wizowego (DS2019), ubezpieczenie, wsparcie przed wyjazdem, a także wsparcie podczas pobytu w USA oraz materiały (podręcznik, list sponsorski ubezpieczenia społecznego i certyfikat ukończenia).
Opłata SEVIS (The Student and Exchange Visitor Information System) przy wizie J1 Intern to osobna opłata, którą rząd USA nakłada na agencje wymiany kultury za każdy formularz sponsorowania wizy J1, który ma zostać przetworzony. Nie jest ona częścią opłaty za zgłoszenie do programu Intern USA i musi zostać opłacona przez stażystę po otrzymaniu formularza DS 2019 i przed rozmową w ambasadzie USA (wymagane jest przyniesienie ze sobą dowodu zapłaty). Wskazówki, jak to zrobić, zostaną podane w odpowiednim czasie. Opłata ta wynosi obecnie $180.
Będziesz musiał dostarczyć 2 kwestionariusze referencyjne Intern USA na formularzach CCUSA. Referencje te powinny pochodzić od osoby, która zna cię na stopie zawodowej (tj. od byłego pracodawcy, nauczyciela).
 • Formularz DS-2019 (promesa wizowa) wydany przez sponsora programu
 • W przypadku wizy J-1 Intern, wypełniony formularz DS-7002 (plan stażu) podpisany przez Ciebie, firmę stażową i CCUSA
  • Inne dokumenty - sprawdź stronę internetową ambasady lub konsulatu
 • Paszport ważny do końca trwania programu pozwalający na podróż do Stanów Zjednoczonych i powrót do kraju ojczystego
 • Wypełniony formularz DS-160 online, wniosek o wizę nieimigracyjną
 • Pokwitowanie opłaty potwierdzające uiszczenie opłaty wizowej w wysokości 160 USD
 • Zdjęcie wizowe spełniające wymagania dotyczące formatu
  Aby uzyskać więcej informacji na temat wiz J1, odwiedź stronę Bureau of Consular Affairs’ exchange visitor visa website. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak umówić się na rozmowę wizową w ambasadzie lub konsulacie, jak uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku i nie tylko, przejdź do informacji o wizie na stronie Ambasady lub Konsulatu USA, gdzie będziesz ubiegać się o wizę.
Podczas ubiegania się o wizę J-1 wymagany jest formularz DS-2019 wygenerowany przez system SEVIS. DS-2019 to formularz kontrolny wystawiany i dostarczany przez sponsora programu. Dokumentuje on twoją akceptację dla programu wymiany sponsorowanego przez Departament Stanu wyznaczonego sponsora programu wymiany.
Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w programie wymiany podlegać będziesz dwuletniemu wymogowi stałego pobytu w kraju pochodzenia, jeśli program wymiany jest finansowany przez twój rząd lub rząd USA, wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności uznanych za niezbędne przez kraj ojczysty lub ukończyłeś szkolenie medyczne. Jeśli ten wymóg ma zastosowanie, musisz wrócić do swojego kraju ojczystego na okres dwóch lat po zakończeniu programu wymiany. Podróż do Stanów Zjednoczonych nie jest zabroniona, ale nie można korzystać z niektórych wiz związanych z zatrudnieniem lub wiz rodzinnych, dopóki nie zostanie spełniony wymóg stałego pobytu za granicą.
Tak, jako uczestnik wymiany na wizie J1 musisz płacić niezbędne podatki federalne i stanowe. Należy je odliczyć od stypendium. Konieczne będzie również składanie niezbędnych federalnych i stanowych deklaracji podatkowych każdego roku za poprzedni rok. Zazwyczaj jesteś zwolniony z innych podatków, takich jak Ubezpieczenie Społeczne i Medicare, ponieważ nie jesteś uprawniony do tych świadczeń. Aby uzyskać więcej informacji, możesz się skontaktować się z nami pisząc na adres: tax@ccusa.com
Nie możesz przybyć na więcej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia programu podaną na DS-2019. Po zakończeniu programu wymiany masz 30-dniowy okres karencji na wyjazd ze Stanów Zjednoczonych.
Jeśli posiadasz wizę wielokrotnego wjazdu, możesz podróżować poza USA, jednak przed wyjazdem musisz przesłać formularz DS 2019 do centrali CCUSA, aby podpisać formularz i potwierdzić swoje plany podróży i utrzymać ważność wizy. Należy to zrobić za każdym razem, gdy planujesz podróżować poza granice USA.
Nie, możesz odbywać staż tylko w ramach zatwierdzonego planu stażowego. Twoja wiza jest ściśle powiązana z zatwierdzonym planem stażowym i przypisana do firmy stażowej, która oferuje zatwierdzony program stażowy. Podczas uczestnictwa w tym programie nie możesz pracować ani odbywać innych staży w USA.
Zazwyczaj wiza jest powiązana ze stażem pierwotnie zatwierdzonym przez CCUSA i konsulat. Jeśli zostaniesz zwolniony lub odejdziesz dobrowolnie, nie możesz realizować planu stażu w żadnym innym miejscu i musisz niezwłocznie powiadomić CCUSA, aby potwierdzić swoje plany dotyczące opuszczenia kraju. Jednak czasami zdarzają się wyjątki od tej reguły. Jeżeli staż nie przebiega pomyślnie, plan praktyk nie jest przestrzegany, firma stażowa postanawia Cię zwolnić lub firma ta kończy działalność z jakiegokolwiek powodu, skontaktuj się natychmiast z CCUSA, aby omówić swoje możliwości.
Jeśli Twoja wiza wygasła i nie planujesz podróżować poza USA nie musisz przedłużać wizy. Pamiętaj, że jeśli podróżujesz poza terytorium Stanów Zjednoczonych podczas obecnego programu, a wiza J-1 wygaśnie, musisz złożyć wniosek o nową wizę J-1 w swoim kraju rodzinnym, aby ponownie wjechać do Stanów Zjednoczonych w celu kontynuacji programu. Twój sponsor jest odpowiedzialny za nadzór i doradztwo we wszystkich sprawach związanych z programem J-1, w tym weryfikacją podróży poza USA oraz za procedury zapewniające ważność twoich dokumenty nieimigracyjne J-1.
Jeśli sponsor wizowy anuluje twój udziału w programie wymiany z uzasadnionego powodu, jest zobowiązany wprowadzić te informacje do systemu SEVIS i będziesz musiał niezwłocznie opuścić Stany Zjednoczone. Nie będziesz mieć prawa do 30-dniowego okresu po zakończeniu, ponieważ nie ukończyłeś programu.
Stażyści spełniający wymogi kwalifikacyjne mogą przystąpić do kolejnych programów stażowych po okresie co najmniej dwóch lat pobytu poza Stanami Zjednoczonymi, po pomyślnym ukończeniu stażu i wygaśnięciu wizy J1 Intern. Jest to zasada odrębna od orzeczenia 212e wynikająca z przepisów wizowych. Nie można odbywać jednego stażu po drugim. Program wymiany wspiera globalne zrozumienie poprzez wymianę edukacyjną i kulturalną. Oczekuje się, że po zakończeniu programu wszyscy uczestnicy powrócą do swojego kraju w celu wymiany doświadczeń. Jeśli zamierzasz przystąpić do innego programu wymiany J-1 (w innej kategorii i u innego sponsora J-1), musisz złożyć wniosek o nową wizę J-1 na nowy program wymiany u nowego sponsora J-1, aby ponownie wjechać na teren USA w ramach kolejnego programu.
Tak, przepisy są określone w Kodeksie Przepisów Federalnych: Title 22: Foreign Relations, Part 62.
Departament Stanu uruchomił infolinię zapewniającą pomoc w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa uczestników wymiany. W ramach przepisów, sponsor nie może zagrozić zakończeniem programu ani w inny sposób zemścić się na uczestniku wyłącznie dlatego, że złożył on skargę lub podjął działania w celu uzyskania pomocy od podmiotu zewnętrznego w sprawie skargi. Uczestnicy mogą skontaktować się z Departamentem Stanu w dowolnym momencie za pośrednictwem infolinii 1-866-283-9090 lub poczty elektronicznej: jvisas@state.gov.